మీ బ్రౌజరులో కూకీలను చేతనం చెయ్యాలి

ఈ సైటు రెండు కూకీలను వాడుతుంది:

తప్పనిసరిగా అవద్సరమైనది సెషను కూకీ. దీన్నే MoodleSession అని అంటారు. సైటులో మీరున్నంత సేపూ, పేజీ నుండి పేజీకి వెళ్ళినపుడు మీ లాగిన్ను తీసుకెళ్ళేందుకూ అవసరమైన ఈ కూకీని మీరు తప్పనిసరిగా అనుమతించాలి. లాగౌటైనప్పుడు గానీ, బ్రౌజరును మూసేసినప్పుడు గానీ ఈ కూకీని నశింపజేస్తాం (మీ బ్రౌజరులోనూ, సర్వరులోనూ కూడా).

ఇక రెండో కూకీ కేవలం సౌకర్యం కోసం ఉద్దేశించినది. దీన్ని సాధారణంగా MOODLEID అని అంటాం. అది మీ బ్రౌజరు పరధిలోపల మీ వాడుకరిపేరును గుర్తుంచుకుంటుంది. అంటే ఈ సైటుకు తిరిగివచ్చినపుడు లాగిన్ పేజీలో మీ వాడుకరిపేరు ముందే నింపేసి ఉంటుంది. ఈ కూకీని అనుమతించకపోవడం భద్రత పరంగా మంచిదే - ఏముందీ.. లాగినవదలచినప్పుడు మీ వాడుకరిపేరును టైపించవలసి ఉంటుందంతే.